Amit erről a szabályzatról általánosságban tudnod érdemes
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.marcsoannamaria.h
1.1 Mi a szabályzat célja?
Fontos a partnereim bizalma, így elkötelezett vagyok a gyűjtött információk biztonsága, és az adatfeldolgozás
átláthatósága iránt.
Jelen szabályzat összefoglalja számodra, hogy miért és hogyan gyűjtök, ill. hogyan kezelem az adataidat a
weboldalamon, közösségi oldalaimon, kapcsolattartásom és egyéb szolgáltatásaim során. Ezt a szabályzatot
időről időre áttekintem, hogy meggyőződjek annak naprakészségéről, és ha módosítok rajta, a legújabb verziót
itt fogom közzétenni. A frissített tájékoztató a honlapon való közzététellel azonnal hatályba lép. Ha jelentős
változtatásokat hajtok végre, akkor arról értesítelek, és javaslom, hogy magad is rendszeresen ellenőrizd, hogy
a legfrissebb szabályokkal tisztában légy!


Jelen szabályzatot a hatályos törvényeket és rendelkezéseket figyelembe véve alakítottam ki:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(„Grtv.”),
• és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)


1.2 Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei?
Marcsó Annamária(e.v.)
Székhely: 8105 Pétfürdő Mikes Kelemen u 5
E-mail: marcso.annamaria@gmail.com
Telefon: +36 70 3607185
Nyilvántartási szám:
Adószám:


1.3 Mi is az a „személyes adat”, amit gondosan védek, és megfelelően kezelek?
„Személyes adat” alatt a hozzád, mint azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot kell érteni.
Például ide tartoznak olyan adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatnak téged (mint pl. a neved,
elérhetőségi adataid, számlázási címed, internetprotokoll („IP”)-címed, cookie-karakterlánc vagy
eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítanak, de amelyek olyan
azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, vagy
mely országban használod őket).

Az adatkezelés módja
2.1 Milyen céllal kezelem személyes adataidat?

Csak abban az esetben használom az adataidat, ha
A. vagy a beleegyezésed adtad hozzá (pl. jelentkeztél valamelyik programomra, feliratkoztál a hírlevelemre,
megvásároltad valamelyik online tréningemet),
B. vagy ha az az általad igényelt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges (pl. az oktatóanyagok eléréséhez,
elküldéséhez) kell,
C. vagy ha az az általad is igényelt szolgáltatások javításához, továbbfejlesztéséhez szükséges (pl. javított
oktatóanyagok biztosításához) elengedhetetlen,
D. vagy ha az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme megkívánja;
E. vagy ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. számlát kell
kibocsátanom számodra),
F. vagy ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos üzleti céljaimhoz azok elengedhetetlenek (pl.
tájékoztatást küldjek valamelyik következő eseményemről, akár meghívót küldhessek rá).
A. A beleegyezésed a következő esetekben kérem:
• – az általad igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz
• – közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez;
• – bizonyos cookie-k tárolásához az eszközödön (ha ehhez beleegyezés szükséges);
• – az adott visszajelzéseid rögzítéséhez és kiértékeléséhez.

• Ha a beleegyezésed alapján dolgozom fel az adataidat, akkor a hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a
megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeimen való
megkereséssel (levélben jelezve azt).
B. Az általad igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében, hogy:
• – a szolgáltatásaim elérhetők és használhatók legyenek számodra a eszközeiden (pl. az információk
megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően);
• – válaszok generálódjanak a keresési eredményeid alapján;
• – ezekkel kapcsolatos üzeneteket, értesítéseket vagy riasztásokat kapj (pl. visszaigazoló e- mailek, egyéb
alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatásaim, szabályzataim, vagy egyéb feltételek
változásairól, frissítéseiről szóló értesítések);
• – megválaszolom a weboldal üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalaimon keresztül küldött
üzeneteidet;
• ha van létrehozott regisztrációd, karbantartsam, adminisztráljam, és biztosítsam annak naprakészen tartását
és elérhetőségét;
C. Az általad igényelt szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében, hogy:
• – folyamatosan bővítsem, fejlesszem, ezáltal egyre jobbá tegyem a szolgáltatásaimat;
• – az oldalamon történő általános tevékenységet követni tudjam;
• – az általad megküldött visszajelzéseket feldolgozhassam;
• – az általad feltett kérdéseket, vagy a szolgáltatásaim használata közben tapasztalt problémákat
megválaszolhassam;
• – megérthessem és kiértékelhessem, hogy a hozzám látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az
oldalamat;
• – az általad használt szolgáltatásaimmal kapcsolatos élményeid minél inkább személyre szabhatók legyenek,
hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassam a számodra;
• – a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesített, név nélkülivé tett
adatállományok formájában való létrehozása lehetővé tehesse számomra, hogy mintákat vagy trendeket tudjak
azonosítani;
• – a szolgáltatásaim hibáit, illetve fejlesztendő területeit minél jobban be tudjam azonosítani és ki tudjam
javítani, javíttatni.
D. Az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeim védelme érdekében, hogy:
• a jogos érdekeimet megfelelően és hatékonyan védeni tudjam (pl. a csalások és lopások megelőzése, az
adataim és anyagaim biztonsága során);
Csak abban az esetben dolgozom fel jogos érdekből a személyes adataidat, ha az releváns, megfelelő és a
gyűjtés céljára korlátozódik. És természetesen mindig biztosítani fogom, hogy a jogos érdekem ne legyen
tisztességtelen kihatással az adataidhoz fűződő jogaidra és szabadságodra.
E. A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy:
• a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeimet
teljesíteni
F. Szokványos üzleti céljaimhoz elengedhetetlenek, hogy:
• a szolgáltatásaimmal, tevékenységeimmel (pl. tréningek, bemutatók, előadások, rendezvények) és az általam
nyújtott lehetőségekkel (pl. közösségi tér), eszközökkel (pl. weboldal) kapcsolatos információkról tájékoztatni
tudjalak, ill. visszajelzéseid fogadni, értelmezni és kezelni
Az adatkezelésnek tehát számos eltérő – ám egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) az üzleti tevékenyégeimmel összefüggő kapcsolattartás,
c) az ügyfeleim, Felhasználóim azonosítása, velük való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok azonosítása;
e) az internetes oldalamon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások vagy
megrendelt termékek biztosítása;
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
g) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi
funkciók igénybevétele;
h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.);
k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a
nyeremény biztosítása;

l) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
m) a Felhasználók jogainak védelme;
n) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
o) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.


2.2 Milyen elvek mentén teszem mindezt?
• A Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos
jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelem.
• A szolgáltatásaim igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat csak az érintett
Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használom fel.
• A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból
kezelem. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
• Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnám
felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzek, illetőleg
lehetőséget biztosítok számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
• A megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag
az azt megadó személy felel.
• A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló
nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nem áll módomban a hozzájáruló személy
jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői
felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
• A általam kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további
– harmadik félnek át nem adom.
A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az
Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek
számára hozzáférhetővé kell tennem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.
Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes
adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.
• A weboldalam a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a
Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.
• Az általam kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót
értesítem (továbbá mindazokat, akiknek korábban – kivételes indokból – a személyes adatot adatkezelés
céljára továbbítottam). Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
• Gondoskodom a személyes adatok biztonságáról, megteszem mindazokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan
megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását,
jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívok, akik részére
(kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítok.
2.3 Milyen forrásból és hogyan jutok hozzá személyes adatokhoz?
Szolgáltatásaim minden felhasználójáról gyűjtök, tárolok és feldolgozok néhány információt, azonban
következetesen sosem gyűjtök több adatot a szükségesnél.
Háromféle forrásból juthatok személyes adatokhoz:
A. Te adod meg őket önkéntesen
Az általad megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások
igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). De ide tartozhatnak az olyan tartalmak is,
amiket a velem vagy az érdekkörömben álló további ügyfeleimmel való kapcsolattartás érdekében osztasz meg

(pl. a szolgáltatásaimba feltöltött adatok, fényképek). A lényeg, hogy mindig Te döntöd el, hogy meg kívánod-
e adni ezeket az információkat.

B. Automatikusan generálódnak ill. gyűjtöm be őket
Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek hozzám a számítógépedről vagy eszközödről,
miközben a szolgáltatásaimat használod. Ide tartozik az IP-címed, az általad a szolgáltatásaimhoz való

hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-
címe, amelyről ellátogattál hozzám, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva

ellátogatsz az oldalamról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élményeid, ill. biztosítható,
hogy a számodra leginkább releváns tartalmakban részesülj.
2.4 Milyen személyes adatokat kezelek?
Attól függően, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, a személyes adatok következő kategóriáit
gyűjthetem és dolgozhatom fel, a fent ismertetett három különböző módon.
• Kapcsolattartási információk:
Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk.
• Azonosítási adatok:
Ide tartoznak a személyazonosságot igazoló adatok, dokumentumok.
• Demográfiai információk:
Korod, nemed, tartózkodási helyed, és preferált nyelved a szolgáltatásaim használatakor.
• Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk:
Az eszközeid általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere).
• Felhasználói és profilozási adatok:
• A weboldalamon (rendszereimben) észlelt keresési előzményeid és preferenciáid.
• A mód, ahogyan a szolgáltatásaimat használtad (ideértve az általad a weboldalon és/vagy az
alkalmazásaimban töltött időt, valamint hogy milyen oldalakat látogattál meg, és milyen funkciókat
használtál).
• Azok az esetleges hivatkozások, amelyekre rákattintottál, hogy a szolgáltatásaimra vagy a szolgáltatásaimról
továbbirányítódjon (ideértve az átirányításban érintett szolgáltató azonosítását);
• Preferenciákkal kapcsolatos információk:
A fiókoddal társított, kiválasztott preferenciáid, ideértve az általad elfogadott vagy megtagadott konkrét
beleegyezéseket, az e-mailes és leküldéses értesítésekre vonatkozó preferenciákat, valamint a hirdetési
preferenciáidat tartalmazó cookie-kat.
• Kommunikációs adatok:
Minden tőled kapott kommunikációt, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online
csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzéseket, segítségkéréseket, valamint
kérdéseket, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum).
• Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom:
Az általad a rendszereimben vagy a velem folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott,
feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és
értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum.
• Közösségimédia-információk
Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket te a nyilvánosan hozzáférhető közösségimédia
profilodban (pl. LinkedIn, Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadtál, és ők a saját
feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számomra is elérhetővé tették.
2.5 Meddig tárolom az adatokat?
Fő szabály, hogy mindenképpen csak addig tárolom személyes adataidat, amíg szükségem van rájuk. (A
különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályok alkalmazhatók.) Így hát szeretnélek
biztosítani arról, hogy amennyiben már nincs okom vagy jogi kötelezettségem a személyes adataid őrzésére,
feldolgozására, úgy törölni fogom azokat, vagy olyan anonim módon fogom tárolni őket, hogy többé ne
legyenek alkalmasak a Te azonosításodra. Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg.
(Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az
adatkezelés a te beleegyezéseden alapul, akkor az adatokat addig kezelem, amíg vissza nem vonod a
hozzájárulásodat, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult. Ha a jogszabály kötelezővé
teszi számomra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott
jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tárolom.
Ha van nálam regisztrációd (fiókod), akkor annak érdekében, hogy annak teljes érvényességi időszaka alatt be
tudj jelentkezni és hozzáférhess a szolgáltatásaimhoz, meg fogom őrizni az ehhez nélkülözhetetlen személyes
adataidat (pl. e-mail-cím, név).
Más adatokat korlátlan ideig őrizhetek meg (pl. az IP-címedhez társított weboldali aktivitásod), melyek
segíthetnek megérteni az ügyfeleim működését, hogy ezáltal javítani tudjam a termékeimet és
szolgáltatásaimat, valamint meg tudjam védeni az üzleti érdekeimet.
2.6 Mikor osztom meg személyes adataid harmadik felekkel?
Csak abban az esetben osztom meg a személyes adataid, ha te magad erre kérsz, ha az a veled történő
együttműködés létrejöttéhez, vagy a neked történő szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag köteleznek.
A. Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása
A felhasználóimmal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztom meg, akik a
szolgáltatásaim teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik
fél adatfeldolgozók”-nak hívom őket). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra
szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél
adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyeden kívüli országban is lehet!)


A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:
• e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. ha feliratkozol a hírlevelemre vagy más
marketingüzenetekre, online tréningekre, ezeket harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül fogom
megküldeni neked);
• biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók (pl. arra használom ezeket a szolgáltatókat, hogy azonosítsák az
automatizált szoftverügynököket, melyek elronthatják a szolgáltatásaimat, továbbá hogy megakadályozzák az
API-jaim helytelen használatát);
• adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik, hogy hatékonyan figyelemmel követhessem és
optimalizálhassam a szolgáltatásaim nyújtását);
• szoftverplatformok szolgáltatói (akik segítenek a veled való kommunikációban);
• internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;
B. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból
Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatom az adataidat, ha:
• azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást
tudok megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
• ha azzal egyéb károkat tudok megelőzni;
• ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor
harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait,
illetve az ellenem indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
• ha azzal ki tudom kényszeríteni jogaimat és követeléseimet (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb
jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának
veszélyeztetése).
2.7 Hogyan tartom biztonságban a személyes adataidat?
A személyes adataid védelme munkám szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges
prioritásként kezelem.
A szolgáltatásaimat nyújtó rendszerek (weboldalak, hírlevélküldő rendszerek) a feldolgozandó adatok
típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle,
legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhelyszolgáltató az adatok tárolására
felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb
korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Ha
a személyes adataidat az interneten keresztül továbbítani kell, az adatokat a biztonságuk érdekében TLS vagy
HTTPS titkosítással továbbítom.
2.8 Hol tárolom a személyes adatokat?
A papír alapú személyes adatokat kizárólag székhelyemen őrzöm és kezelem: 8105 Pétfürdő Mikes Kelemen u. 5
Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközeimen, vagymegbízásomból harmadik
személyek által üzemeltetett szervereken tárolom.
Üzemeltetett weboldalunk: www.marcsoannamaria.hu


Külső szolgáltatók:
• Weboldalam keretrendszerének szolgáltatója:
Szolgáltató: WordPress Foundation
Székhely: 660 4th Street, Box 119, San Francisco, California 94107, USA
Web: https://hu.wordpress.org/about/privacy/
• Szerver- ill. tárhelyszolgáltatóm:
Szolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: https://www.mhosting.hu

• Fájl és tartalommegosztó szolgáltatóm:
Szolgáltató: OneDrive, Microsoft Ltd.
Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu
• Számláimat a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítem:
Szolgáltató: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Közösségi média felületként a következőket használom:
Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.)
Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://help.instagram.com/155833707900388
A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett,
adatvédelmi szabályzataik szerint végzik


2.9 Használok-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalam látogatójaként
tájékoztatlak, hogy azokon cookie-kat („sütik”) használok. A szolgáltatásaim nyújtása során ezek megőrzik a
tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan
összefüggésekhez, információkhoz jutok, melyek alapján szolgáltatásaim folyamatos javítását, optimalizálását,
személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudom.
A weboldalamon található cookie-k tőlem, velem partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg

független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-
k használatát, tudd, hogy letilthatod azt a böngésződ beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások

igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja.


2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?
Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általam tárolt személyes
adatairól.
A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok
helytelenek vagy pontatlanok.
A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általam feldolgozott személyes
adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a te hozzájárulásodon
alapulnak (pl. törvényi előírások).
Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait
strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjam neki, vagy
egy általa megnevezett harmadik félnek.
A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.
Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felém, vagy az illetékes
szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más
adatvédelmi jogszabályt. Javaslomk, hogy ez esetben mihamarabb lépj velem kapcsolatba.


2.11 Hol tudsz panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?
Amennyiben úgy érzed, megsértettem a jogaidat, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhatsz:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Megköszönöm, ha panaszoddal első lépésben hozzám fordulsz, együttműködésemre minden esetben
számíthatsz.